Funktion

Programmet i HAMkit 1.0 fungerar på följande vis (men kan enkelt programmeras om med Arduino editorn):

VOL
Här justeras ljudvolymen med vredet (0-8). Vill man justera ljudnivån ytterligare, kan man använda trimpotentiometern på sidan.

RX
Vid snabba tryck på knappen, stegar man mellan 12.5k, 100k, 1M, 10M och CTCSS.
Frekvensen ändras med hjälp av vredet efter att val är gjort. Aktiverar man CTCSS visas ”T” bredvid RX frekvensen i displayen. CTCSS RX frekvensen är då
densamma som TX CTCSS är inställd på. (Aktiveras denna, krävs att en sändare har CTCSS aktiverad för att mottagaren skall starta)

TX
Vid snabba tryck på knappen, stegar man mellan 12.5k, 100k, 1M, 10M , POWER och TX=TX.
Frekvensen ändras med hjälp av vredet efter att val är gjort. POWER styr uteffekten. L= c:a 0.5W och H=c:a 1 W.
TX=TX betyder att TX frekvens ställs separat från RX frekvensen och TX=RX betyder att TX frekvensen ändras och är densamma som RX frekvensen
är inställd på.

SCAN/MEM OFF
Vid vridning på vredet stegar man mellan SCAN ON, MSCAN, MEM, STORE 0, STORE 1, STORE 2, STORE 3, STORE 4 och STORE 5.
SCAN ON: Scannar frekvenser mellan inställd RX frekvens och TX frekvens i steg om 12.5 kHz. Frekvenserna visas i detta läge som RX1 och RX2.
MSCAN: Scannar kanalminnet.
MEM: Kanalminne som styrs av vred.
STORE 0...5: Lagring av inställd RX frekvens, TX frekvens samt CTCSS på önskad kanalplats i minnet.Kanalen sparas automatiskt på vald plats efter 5 s.
(Efter omstart läses den gamla kanallistan in, om inte sparande i EEPROM görs) Efter sparande visas texten ”Save” en kort stund i displayen.

SQ
Här justeras Squelch (brusspärr) med vredet (0-8).

CTCSS
Här väljer man önskad CTCSS ton (0-38) för TX med vredet. 0=av. Vid ton 15-20 visas frekvensen i Hz under kanalnumret i displayen.

EEPROM
Här väljer man om man vill spara invald frekvens (TX och RX) och inställd CTCSS i EEPROM. För att spara vrider man till SAVE och trycker på knappen 1s.
Texten ”EEPROM” visas en kort stund i displayen om kanalerna sparats. Om det sparats till EEPROM kommer denna frekvens vara förvald vid nästa omstart.
Kanallistan i minnet sparas också permanent.